// // //

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1
 1. Podstawę prawną Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez BRANDELAW Marcin Setlak (dalej: Regulamin”) stanowi art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.).
 2. Definicje:
  1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.);
  2. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1489);
  3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  4. Usługodawca - BRANDELAW Marcin Setlak, z siedzibą w Lublinie (20-824) przy ulicy Warszawskiej 102, NIP: 7381890884, REGON: 362446190;
  5. Usługobiorca – podmiot korzystający z Serwisu będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
  6. Serwis - system informatyczny witryny internetowej rmarket.pl, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa;
  7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  8. Usługi - Usługi wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców bez jednoczesnej obecności stron w oparciu o Regulamin i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego i poczty elektronicznej;
  9. Umowa – umowa świadczenia Usług zawierana przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, w szczególności poprzez formularz kontaktowy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
   2. zakaz dostarczania przez Usługobiorcę̨ treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiazywania Umów o świadczenie Usług;
  4. tryb postepowania reklamacyjnego.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu. Korzystanie z Serwisu, a w szczególności zamówienie Usługi przez Usługobiorcę, jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
§ 2
 1. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług Usługodawcy obejmują:
  1. urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon) posiadający dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarkę stron internetowych (m.in. Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge);
  3. konto email.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści, które:
  1. nie powodują zachwiania pracy bądź przeciążenia Systemu teleinformatycznego Usługodawcy lub podmiotów biorących pośredni lub bezpośredni udział w świadczeniu Usług;
  2. nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§ 3
 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i indywidualnej Umowie, jeśli taka została zawarta przez Usługodawcę̨ z Usługobiorcą.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną obejmują:
  1. umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści zamieszczonych w Serwisie;
  2. projektowanie oznaczeń, w szczególności nazw i logo, dla firm lub produktów;
  3. zgłaszanie do rejestracji znaków towarowych i reprezentowanie klienta w toku procesu rejestracji;
  4. monitoring znaków towarowych;
  5. sprzedaż praw do nazwy lub logo nadających się do rejestracji jako znak towarowy oraz ich koncepcji marketingowej;
  6. przeprowadzanie audytu prawnego, doradztwo w zakresie znaków towarowych, kreacji i promocji marki oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów i opinii w w/w sprawach.
 3. Zawarcie Umowy świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2 lit a, następuje z chwilą dokonania przez Usługobiorcę jakiejkolwiek czynności w Serwisie.
 4. Zawarcie Umowy świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2 lit. b-f, następuje poprzez przesłanie przez Usługobiorcę zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie bądź poczty elektronicznej. W zapytaniu Usługobiorca określa oczekiwany zakres usług oraz niezbędne dane kontaktowe. Po otrzymaniu zapytania Usługodawca przesyła Usługobiorcy ofertę wraz wyceną Usług odpowiadających zakresowi określonemu w zapytaniu. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty Usługodawcy bez zastrzeżeń bądź po indywidualnym uzgodnieniu rodzaju, terminu i sposobu realizacji Usług oraz ich ceny.
 5. Usługodawca realizuje Usługi, o których mowa w ust. 2 lit. b-f, na warunkach i w terminach określonych w Umowie zawartej indywidualnie z Usługobiorcą.
 6. Z tytułu wykonania Usług, o których mowa w ust. 2 lit. b-f, Usługobiorca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie w wysokości i w terminach określonych w Umowie zawartej indywidualnie z Usługodawcą.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do współdziałania z Usługodawcą przy realizacji Umowy na Usługi, o których mowa w ust. 2 lit. b-f, w szczególności do dostarczenia informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niedostarczeniem przez Usługobiorcę w terminie informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Usług, bądź dostarczeniem przez Usługobiorcę informacji nieprawdziwych, niepełnych lun nierzetelnych.
 8. Umowa świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2 lit a, rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 9. Umowa świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2 lit. b-f, rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.
§ 4
 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: BRANDELAW Marcin Setlak ul. Bohaterów Monte Cassino 26, 23-400 Biłgoraj lub drogą elektroniczną na adres email: [email protected].
 3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Usługobiorcy, w szczególności adres email lub adres do korespondencji, jak również przedmiot i uzasadnienie reklamacji, w szczególności wskazywać zarzuty oraz żądania Usługobiorcy.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia reklamującego w powyższym terminie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Powiadomienie następuje w formie odpowiedniej do tej, w jakiej została złożona reklamacja.
 5. Reklamacje niezawierające informacji określonych w ust. 3 Usługodawca pozostawia bez rozpoznania.
§ 5
 1. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 2. Zakres powierzonych Usługodawcy danych osobowych obejmuje następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. PESEL;
  3. adres zamieszkania;
  4. adres do korespondencji;
  5. adresy email Usługobiorcy;
  6. numer telefonu.
 3. Usługodawca może przetwarzać również inne dane osobowe Usługobiorców niż wskazane w ust. 2, jeśli wymaga tego wykonanie lub rozliczenie Umowy zawartej z Usługobiorcą bądź charakter lub uzgodnione warunki świadczenia Usługi realizowanej na rzecz Usługobiorcy.
 4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 5. Usługobiorca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. W przypadkach określonych przepisami, Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia pisemnego żądania lub sprzeciwu wobec zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do usunięcia danych.
 7. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219). Usługodawca jest uprawniony przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy jeżeli są:
  1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;
  2. niezbędne do zachowania ciągłości i integralności rozpoczętej usługi, świadczonej na rzecz Usługobiorcy;
  3. niezbędne do wykazania, iż usługi wynikające z regulaminu zostały wykonane, w terminie przedawnienia roszczeń obowiązującego w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami;
§ 6
 1. Usługodawca jest zobowiązany do otrzymania zgody na wysyłanie Usługobiorcy drogą elektroniczną informacji o charakterze handlowym na podany przez niego adres email.
 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę̨ na otrzymywanie takiej informacji poprzez wysłanie wiadomości do Usługodawcy, w szczególności udostępnił mu w tym celu identyfikujący go adres email.
§ 7
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego  oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.). Żaden z utworów zamieszczonych w Serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w całości bądź w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy
 3. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w Serwisie Usługobiorcy.
 4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez właściwe organy administracji państwowej, zmiany danych bądź zakresu Usług świadczonych przez Usługodawcę, a także w celu usprawnienia działania Serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018.
Prosty sposób na nazwę Twojej firmy
Setki nazw z wolną domeną internetową, gotowe do rejestracji jako znak towarowy ®.
Wybierz nazwę, rozpocznij swój biznes.
f
facebook