Nota prawna

Definicje

BRANDELAW
BRANDELAW Marcin Setlak
ul. Przyjaźni 9/80
20-314 Lublin
NIP: 7381890884

Serwis
Zawartość informacyjna, struktura i forma prezentacji udostępniona przez BRANDELAW pod adresem http://Rmarket.pl.

Użytkownik
Osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu

 1. Serwis przeznaczony jest dla przedsiębiorców zainteresowanych kreacją, promocją i ochroną marki swojej lub swoich produktów. 
 2. BRANDELAW zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do Serwisu. Kopiowanie, publiczne odtwarzanie części lub całości Serwisu, komercyjne wykorzystywanie treści oraz formy Serwisu wymaga uprzedniej pisemnej zgody BRANDELAW.
 3. Prezentowane w serwisie nazwy oraz koncepcje marketingowe ich zastosowania i pozycjonowania na rynku zostały opracowane przez BRANDELAW w sposób autorski i stanowią przedmiot ochrony prawnej.
 4. Nazwy prezentowane w Serwisie mają charakter unikalny i nie wykazują podobieństwa do renomowanych marek.
 5. Przedmiotowe nazwy w dniu ich publikacji nie figurują jako zarejestrowane znaki towarowe w większości klas towarów i usług w Polsce (UPRP) oraz Unii Europejskiej (EUIPO), zgodnie z klasyfikacją nicejską.
 6. Uznaje się, że w dniu publikacji w Serwisie nazwy, ich opisy oraz koncepcje marketingowe ich zastosowania zostały podane do publicznej wiadomości.
 7. Proponowane użycie nazwy prezentowane w jej opisie stanowi element koncepcji marketingowej opracowanej w sposób autorski przez BRANDELAW.
  W ramach odrębnego zamówienia, koncepcja ta może zostać rozszerzona i uszczegółowiona.
 8. Przesłanie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie z zapytaniem o konkretną nazwę stanowi zaproszenie do negocjacji, warunków umowy a jeśli przy danej propozycji nazwy jest uwidoczniona cena stanowi ono zaproszenie do złożenia oferty przez BRANDELAW.
 9. Analiza prawna zdolności rejestrowej nazwy wybranej przez Użytkownika jest przeprowadzana w ramach wynagrodzenia za nabycie praw do nazwy i domeny internetowej oraz na podstawie informacji dostarczonych przez Użytkownika Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 10. Analiza prawna danej nazwy jest przeprowadzana jednorazowo dla tego samego Użytkownika. 
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za kompletność i prawdziwość podanych przez siebie danych, które mogą mieć wpływ na ostateczną ocenę zdolności rejestracyjnej danej nazwy, we wskazanej przez niego klasie towarów i usług.
 12. Prezentowane nazwy posiadają co najmniej jedną zarejestrowaną przez nas domenę internetową, w szczególności z rozszerzeniem .pl, i / lub .com i / lub .eu.
 13. Przeniesienie praw do wybranej nazwy i jej koncepcji marketingowej oraz cesja domen internetowych następuje po zawarciu pisemnej umowy pomiędzy stronami i zapłacie przez Użytkownika całości wynagrodzenia wynikającego z umowy w terminie w niej określonym. Brak otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia w umówionym terminie upoważnia BRANDELAW do odstąpienia od zawartej umowy bez jakichkolwiek konsekwencji, w szczególności finansowych, z tego tytułu.
 14. Wszystkie proponowane nazwy są przedmiotem monitoringu przez BRANDELAW w zakresie ich wykorzystywania przez podmioty nieuprawnione. Odpowiedzią na naruszenia praw do nazw i koncepcji ich marketingowego wykorzystania, w szczególności poprzez użycie ich w obrocie gospodarczym i / lub próbę rejestracji identycznego lub podobnego znaku towarowego, będzie odpowiednie egzekwowanie praw przysługujących BRANDELAW, w tym poprzez złożenie sprzeciwu względem rejestracji takiego znaku, przed właściwym urzędem patentowym.

Dokonywanie zmian w nocie prawnej
BRANDELAW  zastrzega sobie prawo do zmiany treści noty prawnej. Aktualna wersja noty prawnej jest zawsze umieszczona w Serwisie w sposób umożliwiający jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników po wprowadzeniu zmian w nocie prawnej, będzie równoznaczne z wyrażeniem przez nich akceptacji dla aktualnej treści noty prawnej.


Prosty sposób na nazwę Twojej firmy
Setki nazw z wolną domeną internetową, gotowe do rejestracji jako znak towarowy ®.
Wybierz nazwę, rozpocznij swój biznes.
f
facebook