Kto może zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy to w dzisiejszym świecie nie tylko wizytówka przedsiębiorcy, ale ważny nośnik informacji i reklamy. Wskazuje on nie tylko źródło pochodzenia produktu czy usługi, ale zakreśla skalę ochrony przysługujących właścicielowi praw. Uprawniony ze znaku towarowego może używać go w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. Może również dochodzić swoich praw i zabezpieczyć się przed naruszeniem ze strony podmiotów trzecich.

Kto może być zgłaszającym w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP? Czy każdy może uzyskać znak towarowy? Czy musze mieć swoja firmę, a może wystarczy jednoosobowa działalność gospodarcza? Czy instytucja publiczna może być właścicielem znaku? Czy jako osoba fizyczna mogę zarejestrować swój znak? – te i podobne pytania zadają sobie właściciele znaków przed zgłoszeniem ich do rejestracji w Urzędzie. Odpowiedzi na wszystkie z pytań warto znać nie tylko na etapie tworzenia nowej marki czy wprowadzania towarów i usług oznaczonych znakiem na rynek, ale już na etapie zakładania działalności gospodarczej czy spółki. Istnieje kilka podstawowych rodzajów znaków, które dzielą się ze względu na podmiot zgłaszający oraz podmioty, które docelowo mają danego znaku używać.

 

Kto może zarejestrować znak towarowy?

Prawo ochronne na znak towarowy można nabyć zgłaszając znak towarowy do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. W podaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, poza informacjami takimi jak nazwa znaku, jego odbitka, żądany zakres ochrony - klasy towarowo-usługowe, musimy umieścić również dane zgłaszającego.

Osoba fizyczna i osoba prawna są podmiotami prawa cywilnego. Co prawda, prawo nie definiuje terminu osoby fizycznej, wiadomo jednak, że każdy człowiek od chwili urodzenia posiada zdolność prawną. Zdolność prawna osoby fizycznej to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Z kolei zdolność do czynności prawnych oznacza, że osoba fizyczna może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i dysponować swoimi prawami. Osoba fizyczna może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, co stanowi najprostszą formą organizacyjną przedsiębiorstwa.

Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Są to:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
 • spółki akcyjne
 • spółki europejskie 
 • banki
 • spółdzielnie
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • fundacje
 • uczelnie wyższe
 • kościoły
 • stowarzyszenia
 • związki zawodowe
 • partie polityczne

Zdolność prawna osób prawnych powstaje z chwilą ich powstania. Zdolność do czynności prawnych osoby prawne osiągają z chwilą wpisu do właściwego rejestru.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może być zgłaszającym znak towarowy tak samo jak osoba prawna, np. spółka cywilna, jawna, partnerska, akcyjna. Zgłaszającym może zostać również bank, spółdzielnia, jednostka samorządu terytorialnego, uczelnia wyższa, fundacja, stowarzyszenie czy kościół.

 

Jaki znak wybrać?

Indywidualny znak towarowy przysługuje na rzecz tylko jednego uprawnionego. Znak ten zezwala na używanie znaku towarowego na wyłączność jednemu podmiotowi, na którego rzecz znak został zarejestrowany.

Indywidualny znak towarowy (uprawnionym do tego znaku jest jeden podmiot) może zarejestrować osoba fizyczna i osoba prawna.

Wspólne prawo ochronne, przeznaczone do równoczesnego używania przez kilka osób, może otrzymać więcej niż jedna osoba fizyczna lub więcej niż jedna osoba prawna. Ze wspólnego prawa ochronnego może korzystać kilka osób, w tym przedsiębiorcy, którzy zgłosili znak towarowy wspólnie. Znak chroniony wspólnym prawem ochronnym jest przeznaczony do równoczesnego używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów lub usług.

Należy przy tym pamiętać, że zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin używania znaku przyjęty przez ww. osoby, który należy dołączyć do zgłoszenia znaku.

Wspólny znak towarowy, czyli taki który należy do jednego podmiotu, ale prawo do jego używania może przysługiwać wielu przedsiębiorcom, może zostać zarejestrowany przez organizację mającą zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu powołaną do reprezentowania interesów przedsiębiorców (wspólny znak towarowy służy do odróżniania towarów członków organizacji) oraz osobę prawną działająca na podstawie przepisów prawa publicznego (wspólny znak towarowy służy do odróżniania towarów osób upoważnionych do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania). Do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego również należy dołączyć regulamin używania znaku towarowego.

Znak towarowy gwarancyjny może być udzielony na rzecz osoby fizycznej lub osoby prawnej (w tym instytucji, organu oraz podmiotu prawa publicznego), która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane. Znak towarowy gwarancyjny przeznaczony jest do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane. Zasady używania znaku towarowego gwarancyjnego określa regulamin używania znaku.

 

Zgodnie z regulaminem

Przed podjęciem decyzji o rejestracji znaku, warto zdecydować o jaki rodzaj znaku towarowego będziemy się ubiegali. Dla znaków służących wielu przedsiębiorcom, kluczowe jest sporządzenie  odpowiedniego regulaminu. Jest to dokument określający zasady równoległego używania znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz więcej niż jednego podmiotu (wspólny znak towarowy) lub do używania którego uprawnionych jest więcej podmiotów (wspólne prawo ochronne na znak towarowy, znak towarowy gwarancyjny). Regulamin przewiduje również sankcje za złamanie ustalonych zasad używania, co ma ogromne znaczenie w przypadku potencjalnego konfliktu.

 

Pamiętaj o umowie z grafikiem

Kolejną ważną kwestią przed zarejestrowaniem znaku towarowego jest zastanowienie się czy posiadamy prawo do logo, o którego ochronę będziemy się ubiegali. Osoba, która logo stworzyła posiada takie prawo zagwarantowane prawem autorskim – jest w myśl przepisów jego twórcą. Wówczas znak taki można śmiało umieścić w podaniu o udzielenie prawa ochronnego. Natomiast w sytuacji, w której logo dla swojej firmy zamawiamy w agencji brandingowej czy studiu graficznym, przed zgłoszeniem znaku należy zadbać o przeniesienie praw autorskich, będą one bowiem należały właśnie do agencji lub grafika. Dopiero umowa o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do znaku sprawi, że będziemy jego pełnoprawnym właścicielem. Wówczas z czystym sumieniem możemy taki znak towarowy zarejestrować, nie obawiając się zarzutu naruszenia czyichś praw autorskich.


Sprawdź czy Twoje oznaczenie może być zarejestrowane

Tworząc znak towarowy lub zamawiając jego przygotowanie, a następnie zgłaszając do rejestracji w Urzędzie Patentowym nie możemy mieć pewności, iż podobny lub identyczny znak przeznaczony do oznaczania podobnych lub identycznych towarów i/lub nie został już zarejestrowany. Taka wcześniejsza rejestracja na terenie Polski, Unii lub rejestracja światowa wyznaczająca Polskę lub Unie jako terytorium ochrony stanowiłaby przeszkodę w skutecznej rejestracji naszego oznaczenia. Można uniknąć takiej sytuacji dokonując przed zgłoszeniem badania czystości rejestrowej znaku towarowego. Takie badanie polega na sprawdzeniu czy wcześniej podobny znak nie uzyskał ochrony na interesującym nas obszarze. W przypadku zgłoszenia w polskim urzędzie sprawdzeniu ulegnie terytorium Polski oraz Unii Europejskiej. Więcej o badaniu czystości rejestrowej znaku towarowego możesz dowiedzieć się tutaj.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz rodzaju samego znaku, w roli uprawnionego do zastrzeżenia znaku towarowego może wystąpić zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Przed dokonaniem zgłoszenia należy zdecydować czy chcemy chronić znak towarowy indywidualny, wspólne prawo ochronne, wspólny znak towarowy czy znak towarowy gwarancyjny, a także czy na pewno posiadamy prawa autorskie do oznaczenia. Warto też sprawdzić czy podobny znak nie został już zarejestrowany. Wówczas możemy przystąpić do przygotowania podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

We wszystkich ww. czynnościach, począwszy od doradztwa w kwestii wyboru rodzaju znaku, przygotowania umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, zbadania czystości rejestrowej znaku i wreszcie przygotowania samego zgłoszenia, a następnie przejścia przez procedurę zgłoszeniową znaku od zgłoszenia do rejestracji możesz uzyskać profesjonalną pomoc firmy Brandelaw. Z nami rejestracja znaku i wszystkie czynności około rejestracyjne przebiegają szybko i bezproblemowo.


Często zadawane pytania 

Kto może zgłosić znak towarowy?

O uzyskanie prawa ochronnego można się ubiegać osobiście lub skorzystać z pomocy wybranego pełnomocnika. Zastrzeżenie znaku towarowego może dokonać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych jak również osoby prawne, którymi są min. spółki, banki, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia czy partie polityczne. Co ważne rejestrując znak towarowy nie musisz prowadzić działalności gospodarczej. Jeżeli chcesz zastrzec znak towarowy musisz mieć prawo do używania tej nazwy i posiadać majątkowe prawa autorskie. 

Kto może być właścicielem znaku?

Właścicielem znaku może być jedna osoba lub kilka osób. Wszystko zależy to od tego przez kogo został zgłoszony znak i do czego ma służyć?. Jeżeli nazwa została zgłoszona przez jedną osobę, możemy mówić, że jest to indywidualny znak i tylko jedna osoba może używać go na wyłączność. Natomiast jeżeli nazwa zostanie zgłoszona przez więcej osób, wtedy mówimy o wspólnym znaku towarowym. Warunkiem zastrzeżenie takiego znaku jest opracowanie regulaminu, w którym określa się zasady jego używania oraz wskazuj kto może tego znaku używać po zastrzeżeniu. Innym przykładem znaku jest znak certyfikujący, który charakteryzuje się tym, że właściciel znaku sam nie może z niego korzystać, ale to on określa zasady w jaki sposób inni mają go używać. Więcej na tema znaku certyfukującego znajdziesz klikając tutaj. Przykładem znaku, który również posiada regulamin jest znak gwarancyjny. Regulamin tego znaku jest składany w momencie zgłoszenia nazwy do rejestracji. Określa zasady, którymi  powinien  posługiwać się użytkownik podczas jego używania. Węcej informacji na temat znaku gwarancyjnego znajdziesz klikając tutaj .

Co warto sprawdzić przed rejestracją znaku?

Aby dobrze przygotować Twoją nazwę czy logo do rejestracji w urzędzie patentowym należy wnikliwie i skrupulatnie dokonać wstępnej weryfikacji znaku. Proces ten pozwoli Ci bez przeszkód przejść przez cały proces rejestracyjny i uniknąć bezwzględnych i względnych przesłanek odmowy rejestracji znaku. Więcej o tych przeszkodach znajdziesz tutaj. Weryfikacja taka kończy się raportem z oceną znaku i z wskazaniem występowania ewentualnych kolizji.  Podobne wpisy

Nazwy dla firm z branży IT-image

Nazwy dla firm z branży IT

Jak nie nazywać firmy - tych znaków nie zastrzeżesz-image

Jak nie nazywać firmy - tych znaków nie zastrzeżesz

Nazwa firmy jako zastrzeżony znak towarowy-image

Nazwa firmy jako zastrzeżony znak towarowy

Prosty sposób na nazwę Twojej firmy
Setki nazw z wolną domeną internetową, gotowe do rejestracji jako znak towarowy ®.
Wybierz nazwę, rozpocznij swój biznes.
f
facebook