Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

 1. Podstawę prawną Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez BRANDELAW Marcin Setlak (dalej: Regulamin”) stanowi art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.).
 2. Definicje:
  1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.);
  2. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1489);
  3. Usługodawca - BRANDELAW Marcin Setlak, z siedzibą w Lublinie (20-314) przy ulicy Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190;
  4. Usługobiorca – podmiot korzystający z Serwisu będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
  5. Serwis - system informatyczny witryny internetowej rmarket.pl za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa;
  6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  7. Usługi - Usługi wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców bez jednoczesnej obecności stron w oparciu o Regulamin i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego i poczty elektronicznej;
  8. Umowa – umowa świadczenia Usług zawierana przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, w szczególności poprzez formularz kontaktowy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
   2. zakaz dostarczania przez Usługobiorcę̨ treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiazywania Umów o świadczenie Usług;
  4. tryb postepowania reklamacyjnego.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu. Korzystanie z Serwisu, a w szczególności zamówienie Usługi przez Usługobiorcę, jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

§ 2

 1. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług Usługodawcy obejmują:
  1. urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon) posiadający dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarkę stron internetowych (m.in. Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge);
  3. konto email.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści, które:
  1. nie powodują zachwiania pracy bądź przeciążenia Systemu teleinformatycznego Usługodawcy lub podmiotów biorących pośredni lub bezpośredni udział w świadczeniu Usług;
  2. nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 3

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i indywidualnej Umowie, jeśli taka została zawarta przez Usługodawcę̨ z Usługobiorcą.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną obejmują:
  1. umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści zamieszczonych w Serwisie;
  2. projektowanie oznaczeń, w szczególności nazw i logo, dla firm lub produktów;
  3. zgłaszanie do rejestracji znaków towarowych i reprezentowanie klienta w toku procesu rejestracji;
  4. monitoring znaków towarowych;
  5. sprzedaż praw do nazwy lub logo nadających się do rejestracji jako znak towarowy oraz ich koncepcji marketingowej;
  6. przeprowadzanie audytu prawnego, doradztwo w zakresie znaków towarowych, kreacji i promocji marki oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów i opinii w w/w sprawach.
 3. Zawarcie Umowy świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2 lit a, następuje z chwilą dokonania przez Usługobiorcę jakiejkolwiek czynności w Serwisie.
 4. Zawarcie Umowy świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2 lit. b-f, następuje poprzez przesłanie przez Usługobiorcę zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie bądź poczty elektronicznej. W zapytaniu Usługobiorca określa oczekiwany zakres usług oraz niezbędne dane kontaktowe. Po otrzymaniu zapytania Usługodawca przesyła Usługobiorcy ofertę wraz wyceną Usług odpowiadających zakresowi określonemu w zapytaniu. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty Usługodawcy bez zastrzeżeń bądź po indywidualnym uzgodnieniu rodzaju, terminu i sposobu realizacji Usług oraz ich ceny.
 5. Usługodawca realizuje Usługi, o których mowa w ust. 2 lit. b-f, na warunkach i w terminach określonych w Umowie zawartej indywidualnie z Usługobiorcą.
 6. Z tytułu wykonania Usług, o których mowa w ust. 2 lit. b-f, Usługobiorca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie w wysokości i w terminach określonych w Umowie zawartej indywidualnie z Usługodawcą.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do współdziałania z Usługodawcą przy realizacji Umowy na Usługi, o których mowa w ust. 2 lit. b-f, w szczególności do dostarczenia informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niedostarczeniem przez Usługobiorcę w terminie informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonania Usług, bądź dostarczeniem przez Usługobiorcę informacji nieprawdziwych, niepełnych lun nierzetelnych.
 8. Umowa świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2 lit a, rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 9. Umowa świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2 lit. b-f, rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

§ 4

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: BRANDELAW Marcin Setlak ul. 1 maja 13, 20-410 Lublin lub drogą elektroniczną na adres email: biuro@brandelaw.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Usługobiorcy, w szczególności adres email lub adres do korespondencji, jak również przedmiot i uzasadnienie reklamacji, w szczególności wskazywać zarzuty oraz żądania Usługobiorcy.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia reklamującego w powyższym terminie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Powiadomienie następuje w formie odpowiedniej do tej, w jakiej została złożona reklamacja.
 5. Reklamacje niezawierające informacji określonych w ust. 3 Usługodawca pozostawia bez rozpoznania.

§ 5

 1. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko;
  2. PESEL;
  3. adres zamieszkania;
  4. adres do korespondencji;
  5. adresy email Usługobiorcy;
  6. numer telefonu.
 3. Usługodawca może przetwarzać również inne dane osobowe Usługobiorców niż wskazane w ust. 2, jeśli wymaga tego wykonanie lub rozliczenie Umowy zawartej z Usługobiorcą bądź charakter lub uzgodnione warunki świadczenia Usługi realizowanej na rzecz Usługobiorcy.
 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm).
 5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 6. Usługobiorca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. W przypadkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm) Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania lub sprzeciwu wobec zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 6

 1. Usługodawca jest zobowiązany do otrzymania zgody na wysyłanie Usługobiorcy drogą elektroniczną informacji o charakterze handlowym na podany przez niego adres email.
 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę̨ na otrzymywanie takiej informacji poprzez wysłanie wiadomości do Usługodawcy, w szczególności udostępnił mu w tym celu identyfikujący go adres email.

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego  oraz ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.). Żaden z utworów zamieszczonych w Serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w całości bądź w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy
 3. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w Serwisie Usługobiorcy.
 4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez właściwe organy administracji państwowej, zmiany danych bądź zakresu Usług świadczonych przez Usługodawcę, a także w celu usprawnienia działania Serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017.

Unikalne i bezpieczne nazwy na sprzedaż

Każda nazwa posiada wolną domenę i jest gotowa do rejestracji jako znak towarowy ®.
Wybierz nazwę, rozpocznij swój biznes.

f